Priser 2024

TAKSTBLAD

Driftsbidrag

Excl. moms  Incl. moms 
Vandpris pr. m3. 0-1000 m3 7,50 9,38
Vandpris  pr. m3. over 1000 m3 6,50 8,13
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig 1000,00 1250,00
Statsafgift på vand pr. m3 6,37 7,96

Tilslutningsbidrag – i byzone

 Stiklednings-dimension Hovedanlæg Forsynings-ledning Stikledning I alt kr. excl. moms I alt kr. incl. moms
 32 mm 6.975 17.780 2.894 27.649 34.561,25
40 mm 10.898 17.780 2.894 31.572 39.465,00

Tilslutningsbidrag – i landzone

Stiklednings-dimension Hovedanlæg Forsynings-ledning Stikledning I alt kr. excl. moms I alt kr. incl. moms
32 mm 6.975 23.157 5.748 35.880 44.850,00
40 mm 10.898 23.157 5.748 39.803 49.753,75

Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning.

Ved nyudstykning af erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Ved ændret anvendelse og om – eller tilbygning kan der opkræves yderligere hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag svarende til ændringen og udgiften til ændring af stikledning jf punkt 12.8 fælles regulativet.

Byzone og landzone defineres i henhold til kommune- og lokalplaner.

Tilsutningsbidrag med stikledning over 63 mm eller flere stikledninger fastlægges efter forhandling. Bidragene skal godkendes af bestyrelsen, som efterfølgende sender bidraget til godkendelse ved Herning Kommune jf. punkt 12.1 i fælles regulativet.

Gebyrer

Excl. moms Incl. moms
Rykkegebyr 100 Momsfrit
Flyttegebyr 100 125
Manglende information i flytteblanket 500 625
Lukning for vand: (Dødsbo /konkurser/ manglende betaling) 500 625
Åbning for vand: 500 625
Udskiftning af frostsprængt / vandaliseret vandmåler: 1.500 1.875
Plombering og kontrol af måler efter flytning: 1.000 1.250

Afkobling af tilslutning

Afkobling af tilslutning & fjernelse af stikledning fra hovedledning:
(Inkluderer anboring, stophane, måler samt reetablering)
Faktureres til dagspris

Installering af af vandmåler

Forbrugeren skal selv sørge for installering af pasrør i følge vandværkets anvisninger.
Pasrør udleveres af vandværket, som også indkøber og montere måleren.

Betaling af vandforbrug

Der opkræves a’conto vandafgift den 10. i månederne april og oktober.
Årsopgørelsen reguleres over opkrævningen i april måned.
Vandværket fjernaflæser vandmåler omkring 1. januar.